Recreatie en Toerisme in de gemeente Oldebroek

recreatie en toerisme Oldebroek03-12-2022 15:38 03-12-2022 15:38

In juni 2018 heeft de gemeenteraad de geactualiseerde ‘Structuurvisie permanente bewoningrecreatiewoningen’ vastgesteld. Eigenaren van recreatiewoningen die gebruik maken van deze structuurvisie storten ter compensatie van het verlies van een recreatief object een financiële bijdrage (vereveningsbijdrage) in een fonds dat ‘Reserve Recreatie en Toerisme’ wordt genoemd. Het doel van dit fonds is om het toeristische en recreatieve product van onze gemeente te verbeteren en versterken. Dit gebeurt onder andere samen met het Toeristisch Platvorm Oldebroek (TPO) Het budgetrecht van dit fonds ligt bij de gemeente.De raad wordt gevraagd om een bedrag van 73.000 euro vast te stellen voor de uitvoeringsparagraaf van 2023.

We zijn als ChristenUnie blij verrast met dit uitgebreide en gedetailleerd werkplan! Een duidelijk overzicht van voorgenomen activiteiten in 2023. Waarin we lezen dat er nog meer ingezet gaat worden op communicatie en promotie om zo toeristen en recreanten nog beter te kunnen informeren. Er gaat gewerkt worden aan het bevorderen van deskundigheid en netwerken door lokale belanghebbende ondernemers, maar ook buiten de gemeentegrenzen. Verbinden en samenwerken dus, een prachtig doel wat ons betreft.

Wat wij interessant vinden om te lezen in het plan is dat voor 2023 als doel is gesteld om de verkoop van lokale ambachtelijke producten te promoten. Wij zien hier ook zeker goede kansen voor onze lokale agrariërs en tuinders. Ook goed om te lezen dat er in de nieuw te realiserende plannen rekening wordt gehouden met duurzaamheid en het karakter van de gemeente Oldebroek d.m.v. bijvoorbeeld de aanleg van natuurwandelpaden en natuurlijke speelplaatsen.

Er zijn vanuit het fonds al mooie projecten zijn gerealiseerd, zoals de aanleg van het fietspad langs de Gelderse Gracht en een eerste aanzet voor de aanleg van het haventje het Noorderrot op ‘t Noordeinde.

We willen het Toeristisch Platvorm Oldebroek en de wethouder bedanken voor het meenemen van de raad in de plannen en ook complimenteren voor hun vele werk. We wensen hen succes toe in het realiseren van de mooie doelen voor 2023, om zo Oldebroek op de kaart te zetten als een prachtige veelzijdige gemeente waar het goed toeven en recreëren is. Zoals u wel zult begrijpen heeft de ChristenUnie ingestemd met het werkplan voor 2023, zo ook de andere fracties in de commissie. De formele vaststelling is in de raadsvergadering van 15 december a.s.

Labels

« Terug