ChristenUnie: Samenleving gebaat bij stabiele overheid

10-11-2009 19:35 10-11-2009 19:35

De gemeente Oldebroek staat er financieel gezond voor, maar er komen donkere buien boven Nederland doordat de rijksoverheid bezuinigingen zal moeten doorvoeren. Het college van burgemeester en wethouders zal tot aan de verkiezingen in maart 2010 nog niet kunnen terugveren. Het gaat in Oldebroek in veel opzichten goed. Tegelijkertijd zijn er wel degelijk mensen in onze omgeving die gebukt door het leven gaan. Overheid en politiek moeten daar naar vermogen wat aan doen. Er is bezorgdheid over populistische verschijnselen die een ondermijning van de stabiliteit in de samenleving kunnen veroorzaken. Tegelijkertijd moet er serieus worden geluisterd naar kritiek om daarvan waar mogelijk te leren. Aandacht is nodig voor woningbouw en mantelzorg. Veel aandacht verdient het gesprek met ouders over de desastreuze gevolgen van alcohol door hun kinderen. Na een wetswijziging is er voldoende reden opnieuw te bezien hoe de LOCO in aanmerking kan komen voor de rijksbijdrage die voor deze omroep is bestemd.

Aldus enkele kernpunten uit de algemene beschouwing die de fractie van de ChristenUnie dinsdagavond uitsprak.

Bezorgdheid om populisme

De fractie noemt het een legitieme en gezonde zaak als mensen zich organiseren tot een nieuwe politieke partij. Het kan fris zijn als ‘het kussen eens wordt opgeschud’. Maar er zijn ook bedenkelijke verschijnselen, zoals insinuaties, halve waarheden, verdraaiing van feiten, verdachtmakingen, afbraak enz. De fractie noemt dit abominabele instrumenten. Als anonieme personen op websites mensen beschadigen door niet-onderbouwde beschuldigingen, of er sprake is van kritiek-om-de-kritiek, het zwart maken van integere personen, het zich niet willen laten corrigeren door de werkelijke feiten, afgeven maar niet meedenken, afbreken maar niet opbouwen, dan noemt de fractie dat verwerpelijk.

Toch vindt de fractie het ook belangrijk om door bepaalde retoriek heen te kijken. Want voor een deel valt vanuit de achtergrond van dit alles te concluderen dat er kennelijk bij sommigen geen goed beeld is van wat bestuur en politiek feitelijk inhouden. Daarom wil de fractie zich er niet van afmaken, maar is ze bereid om naar redelijke kritiek te luisteren. Het blijft voor bestuur en politiek nodig om er de goede dingen tegenover te stellen, zoals heldere uitleg, integer handelen, empathie, open communicatie, zorgvuldige en adequate dienstverlening, enz. Oldebroek heeft een stabiele en betrokken overheid nodig. Zodat het bestuur van onze samenleving degelijk en duurzaam is, toekomstbestendig.

Financieel perspectief

Het college heeft voor 2010 een begroting kunnen presenteren met een beperkt overschot.

Hiervoor heeft het college geen bezuinigingen hoeven door te voeren, die pijnlijk zijn voor de burgers. Dit is te danken aan het dividend en de rente van de NUON-gelden.

In de meerjarenbegroting heeft het college geen wensen gehonoreerd om de meerjarenbegroting niet structureel te belasten, aangezien er na 2011 flinke bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd moeten worden. De fractie steunt dat.

OZB

De fractie vindt dat lastenverzwaring in deze tijd niet gewenst is. Maar ze vindt het niet chique dat coalitiepartner CDA, die zich ook bond aan het bestuursakkoord, om via de pers – voorafgaand aan de raadsbehandeling – zich al heeft vastgelegd. Het CDA zegt vooral de huiseigenaren te willen beschermen. De ChristenUnie-fractie rekent voor dat deze huiseigenaren dan een besparing zouden krijgen van gemiddeld 50 eurocent per maand of 6 euro per jaar. De ChristenUnie bevraagt het CDA of ze niet bereid is extra uitgaven te doen voor de mantelzorg.

Het tekort dat ontstaan is door de vaststelling van de begraafplaatsverordening – ook met instemming van het CDA - zal toch gedekt moeten worden. Daarvoor ziet de ChristenUnie wel mogelijkheden, en ze kondigt daarvoor een plan aan. De fractie vindt echter dat de vraag of iets wel of niet met een ozb verhoging gedekt moet worden niet het belangrijkste is. Door als maar op het stokpaardje van de ozb te blijven tamboeren blokkeer je bij voorbaat het debat; het gaat onze fractie erom wat de inwoners van Oldebroek uiteindelijk betalen aan de lokale overheid en de voorzieningen en diensten die de overheid hen biedt. Dat moet voorop blijven staan.

Burgerbetrokkenheid

De fractie is blij met de dorpsgesprekken, maar pleit ervoor te bevorderen dat het niet steeds over klachten gaat betreffende losse stoeptegels, hondenpoep e.d. maar dat mensen worden geactiveerd in hun eigen ruimte tot handelen. Ook wil de fractie dat de afspraken met bewoners minstens twee keer per jaar worden gecheckt en dat de stand van zaken aan de bewoners wordt doorgegeven. Ook wil ze stimuleren dat er in elke kern of wijk een contactgroep komt die o.a. op de contactavonden een rol kan spelen.

LOCO

De fractie heeft zich altijd uitgesproken vóór steun aan de LOCO. Ze wil graag de rijksgelden die de gemeente ontvangt voor de lokale omroep daar terecht laten komen. Maar daarvoor lijkt nog een belemmering te bestaan. De Tweede Kamer heeft namelijk bepaald dat het moet gaan om een vergoeding van de kosten die rechtstreeks verband houden met het verzorgen van de publieke lokale omroep, voor zover die kosten niet op andere wijze zijn gedekt. Dit laatste brengt kennelijk met zich mee dat de gemeente inzicht moet krijgen in de financiën van de LOCO. Daarom vraagt de fractie of het college bereid is om in overleg met het bestuur van de LOCO te bezien of en hoe er binnen de ruimte die de wet geeft te zoeken naar een mogelijkheid om de bijdrage aan de LOCO over te maken. 

Volkshuisvesting

De huisvesting voor onze bevolking is in meerdere opzichten van groot belang. Voor jongere mensen en voor oudere mensen. We willen een zodanige activiteit op het gebied van de woningmarkt dat die bijdraagt aan bedrijvigheid en een bloeiende economie.

Dus: woningen bouwen, in het bijzonder voor starters en senioren; juist ook op plaatsen waar zich bouwvallen bevinden; dat zorgt voor een aantrekkelijke gemeente, waar het goed is om te wonen, te werken, te leven en te recreëren! De focus voor de woningbouw ligt in 2009 en 2010 vooral op Wezep – Noord en Oldebroek – West. Dat is prima. De provincie is reeds gestart met overleg over het kwalitatief woningbouwprogramma voor de periode 2015 tot 2019. De fractie bevraagt het college over wat het gaat doen om dit ook werkelijk te bevorderen.

Mantelzorg

Eerder gaf de fractie aan dat het budget voor mantelzorgondersteuning op het huidige niveau moet blijven. In de conceptbegroting is ongeveer 10.000 euro begroot terwijl er veel meer nodig is. Het College heeft tijdens de commissievergadering toegezegd om een meevaller - die vrijkwam bij de aanbesteding van de thuiszorg - te gebruiken voor het op peil houden van de ondersteuning van mantelzorgers. De raad weet echter nog niets over de hoogte van het bedrag en of het toereikend is, terwijl in de begroting nog steeds het te lage bedrag van bijna 10.000 euro opgenomen is. Hierover wordt meer duidelijkheid gevraagd.

Alcoholmatigingsbeleid:

Het alcoholmisbruik baart de fractie nog steeds zorgen. Ouders halen nog te vaak hun schouders op over de ernst van dit probleem. Het percentage ouders dat drinken door hun jonge kinderen goed vindt of er niets van zegt is nog veel te hoog. Het is namelijk niet genoeg dat je een gezondheidsbeleid hebt met speerpunten. Locale acties zijn nodig. Gelukkig wordt er al veel gedaan, bijvoorbeeld voorlichting op scholen en voorlichting door ex-gebruikers in Jongerencentrum Wezep. Maar de doelgroep waarover het hier gaat, de ouders, worden daarmee onvoldoende bereikt. Juist bijvoorbeeld met de ouders van kinderen die de keten bezoeken zou meer contact wenselijk zijn. Daarom bepleit de fractie de gesprekken met ouders te intensiveren.

Waardering

De fractie spreekt waardering uit voor de inzet en professionaliteit van de medewerkers, en de goede samenwerking met het college en de andere fracties. Ondanks soms tegengestelde meningen noemt zij de verhoudingen constructief. De fractie benadrukt de rijkdom en vrijheid die we in Nederland kennen. Alle pleidooien voor verbeteringen mogen onze ogen daar niet voor sluiten. Tegelijk liggen er continu taken om aan te werken. De fractie eindigt met de bede of God opnieuw Zijn zegen mag geven.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Algemene Beschouwingen 10 november 2009 bijdrage ChristenUnie80,0 kBapplication/msworddownload
Labels

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie: Samenleving gebaat bij stabiele overheid'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.