ChristenUnie kiest voor lastenverlichting voor alle inwoners

begroting13-11-2009 14:44 13-11-2009 14:44

De gemeenteraad van Oldebroek is deze week akkoord gegaan met de begroting van 2010. Wel hadden de verschillende fracties nog wensen om het voorstel van het college aan te passen. Over diverse moties en amendementen is gestemd maar slechts één amendement kon op een meerderheid rekenen. Dat was het amendement van de fracties van de ChristenUnie en de PvdA om de lasten voor de burgers enigszins te verlichten door het voorgestelde belastingtarief voor de rioolheffing te verlagen met € 6,84. Dat voordeel komt toe aan alle inwoners van onze gemeente. De onder aanvoering van het CDA voorgestelde verlaging van het in de begroting opgenomen OZB-tarief (onroerend Zaak Belasting) zou alleen ten goede komen aan huiseigenaren en niet aan degene die een woning huren. Ook de aangegeven dekking voor de OZB verlaging getuigde niet van een verstandig en toekomstgericht besturen van onze gemeente.

De begroting voor 2010 laat een positief saldo zien maar de jaren erna zal er flink bezuinigd moeten worden om de begroting sluitend te krijgen. Vanwege de aangekondigde forse verlaging van de uitkering van het Rijk zullen de inkomsten dalen en dat brengt met zich mee dat er de komende jaren een forse bezuinigingsronde voor de deur staat. Geen reden dus om voor 2010 nog eens flink met de geldbuidel te rammelen. Daar waren de meeste fracties zich goed van bewust al wilde de SGP fractie de zogenaamde NUON gelden wel voor een deel inzetten om de lasten voor de burger te verlichten met als gevolg dat er na 2010 nog meer bezuinigd zou moeten worden.

H2O

De motie van de VVD om de vestiging van bedrijven op het H2O bedrijventerrein vlot te trekken, zoals de VVD dat zelf noemde, kreeg wel de steun van het CDA maar daardoor geen meerderheid. Met name het onderdeel uit de motie om de namen van de geïnteresseerde bedrijven bekend te maken vond de fractie van de ChristenUnie een onbegrijpelijke actie van de VVD. Ook wethouder Veldhoen ontraadde dit ten zeerste omdat uit strategisch oogpunt deze bedrijven niet gebaat zijn dat deze informatie op straat komt te liggen. Naar de mening van de fractie van de ChristenUnie ligt het geheel aan de economische recessie dat bedrijven huiverig zijn om op dit moment te investeren in een vestiging op het nieuwe bedrijventerrein en ligt het niet aan het college dat er nog weinig bedrijvigheid is. Voor H2O hebben we 20 jaar uitgetrokken dus er is nog geen echte paniek nu het in de eerste periode wat tegen zit.

OZB

Al geruime tijd voor de raadsvergadering heeft het CDA kenbaar gemaakt dat zij niet akkoord zou gaan met een OZB verhoging van 4,3 %. In een amendement die uiteindelijk samen ingediend werd met de SGP en de VVD deed het CDA het voorstel om het OZB tarief niet meer dan met 2% te laten stijgen. Voor een huiseigenaar zou dit een lastenverlichting opleveren van enkele dubbeltjes per maand. Een eigenaar met een duurdere woning zou bovendien wat meer terugkrijgen dan een eigenaar van een goedkopere woning. Voor alle duidelijkheid een huurder van een woning betaalt geen OZB en zou dus geen enkel voordeel hebben aan een verlaging van het OZB tarief. Een huiseigenaar zou gemiddeld 6 euro per jaar aan lastenverlichting ontvangen. Een verlaging van het OZB tarief heeft ook gevolgen voor inkomsten van de jaren na 2010 hetgeen dus betekent dat er nog meer bezuinigd moet worden dan de vele honderdduizenden euro’s die al in het vooruitzicht zijn gesteld. Ook de financiële dekking die in het amendement was aangegeven, was erg goedkoop en eenvoudig door te korten op de salarissen en op het onderhoud van het openbaar groen. Dan moet je ook aangeven welke functies binnen het ambtenarenapparaat kunnen vervallen en ook waar er gesneden moet worden in het bijhouden van het groen in onze gemeente. Voldoende reden voor de fracties van de ChristenUnie en de PvdA om tegen dit amendement te stemmen waardoor er geen raadsmeerderheid was voor een lager OZB-tarief dan begroot.

Rioolheffing

De fracties van de ChristenUnie en de PvdA kwamen met een eigen voorstel tot lastenverlichting. Zij dienden gezamenlijk een amendement in om het tarief voor 2010 met betrekking tot de rioolheffing te verlagen met 6,84 euro. Deze lastenverlichting komt toe aan alle inwoners, zowel huiseigenaren als huurders van woningen. Deze verlaging slaat geen gat in de meerjarenbegroting voor de jaren na 2010. De verlaging betreft een buitenwerking stellen van de in het verleden afgesproken extra verhoging gedurende een aantal jaren met 6,84 euro om zo voldoende reserve op te bouwen om de riolering te kunnen onderhouden. Afgelopen jaar is er een inspectie geweest van de riolering in onze gemeente. De kans is aanwezig dat het beter gesteld is met onze riolering dan waarmee we rekening hadden gehouden ten tijde van de berekening van de gewenste omvang van de reserve voor groot onderhoud aan de riolering. Met een tegenstem van de fracties van CDA en VVD was een meerderheid van de raad voor dit amendement .

Dankzij de ChristenUnie en de PvdA en met steun van de SGP mogen alle inwoners van de gemeente Oldebroek dus ook de eigenaren van woningen volgend jaar minder lastenverzwaring tegemoet zien dan waarvan de concept-begroting uitging.

Henk van Bergeijk

Labels

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie kiest voor lastenverlichting voor alle inwoners'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.